دوره های در حال ثبت نام
دوره حضوری مشاور استراتژی

شروع دوره : اوایل تیر ماه 99
روز:پنجشنبه صبح

دوره آنلاین مشاور بازاریابی

شروع دوره : خرداد ماه 99
روزهای : دوشنبه ، چهارشنبه

مشاوران عالی
اخبار و رویداد
دانش نامه
دیدگاه مشاوران و دانشپذیران دوره
شرکای تجاری و برندهای همکار