دپارتمان مشاور پروژه ای

بر مبنای مدل های طراحی شده متداول در جهان و بومی سازی آن در شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی قادریم بسیاری از معضلات مدیریتی این شرکتها را تحلیل، عارضه‌یابی و برای رفع آن برنامه عملیاتی بهبود ارائه نماییم.