«چارچوب مدیریت معماري»، اولین مؤلفه اصلی «چارچوب و روششناسی» است که توصیفکننده اصول معماري، ساختار و مهارتهاي تیم مدیریت معماري، همچنین ابزارهاي مورد نیاز معماري است. در ابتدا برخی پیشفرضها و نکات مربوط به چارچوب مدیریت معماري ارائه و در ادامه اجزاي این مؤلفه به تفصیل معرفی میشوند. ß چارچوب مدیریت معماري، از توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دیدگاههاي چابکسازي و سادهسازي 37 معماري سفارشی شدهاست. دانش و تجربههاي داخلی کشور، بهخصوص اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماري سازمانی کشور در تدوین و سفارشیسازي این بخش تأثیر بهسزایی داشته است. ß چارچوب مدیریت معماري دربردارنده اصول، ساختار، نقشها، مهارتها و ابزارهاي لازم براي مدیریت معماري سازمانی است، جزئیات بیشتر در توگف و سایر مراجع معماري قابل دسترس است. ß مراحل و روش انجام کار در فصل «روش توسعه معماري»؛ فرآوردهها و تحویلدادنیهاي معماري در فصل «چارچوب محتوایی معماري»؛ نمونه مثالها و رهنمودهاي کاربردي در فصل «رهنمودها، تکنیکها و نمونه مثالها» که از دیگر فصول این سند هستند، تشریح شدهاند و در اینجا تکرار نمیشوند. ß الگوها و مدلهاي مرجع ملی (دولتی) و بخشی (صنایع) مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش «مدلهاي مرجع ملی و بخشی» که یکی دیگر از بخشهاي چارچوب معماري سازمانی ایران است، قرار دارد و در اینجا تکرار نمیشود. ß ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش «برنامه ترویج و استقرار» که یکی دیگر از بخشهاي چارچوب معماري سازمانی ایران است قرار دارد و در اینجا تکرار نمیشود. 

 


مطالب مرتبط