مرکز خدمات مشاوره مدیریت ماهان با پشتوانه ارتباطات موثر با بسیاری نهادها و سازمانها و شرکت های دولتی و برندهای خصوصی و حضور در شبکه های مدیران این موسسات از جمله:

  • انچمن ملی کسب و کار ایران
  • کانون کارآفرینان کشوری و استان تهران
  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
  • انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
  • و ...

 می تواند جهت پیشبرد اهداف متعالی مراجعین خود نهایت تلاش و هم افزایی را با این عزیزان داشته باشد.