مرکز مرکزمشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان با پشتوانه ارتباطات موثر با بسیاری نهادها و سازمانها و شرکت های دولتی و برندهای خصوصی و حضور در شبکه های مدیران این موسسات از جمله:

مشاوران مدیریت|مشاور|هم افزایی|مرکزمشاوره مدیریت

  •  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان 

    انجمن ملی کسب و کار ایران

   کانون کارآفرینان کشوری و استان تهران

   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

   انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

   و ...

    می تواند جهت پیشبرد اهداف متعالی مراجعین خود نهایت تلاش و هم افزایی را با این عزیزان داشته باش