در این بخش از شرح خدمات، تیم مشاوران با توجه به شناختی که از سازمان مشاوره پذیر پیدا نموده اند، جهت رفع معضلات موجود در قالب یک پروژه که ممکن است از یک روز تا چند ماه به طول بی انجامد، اقدامات لازم را که می تواند شامل موارد زیر باشد، به انجام می رساند:

تصویر جلسه مشاوره مدیریت |پروژه

  •  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

 عارضه یابی

جهت ارائه راهکارهای به روز مدیریتی، متداول و رایج جهانی، دوره‌های آموزشی و بسته‌های خدمات مشاوره مدیریت طراحی و ارائه می گردد.

دپارتمان خدمات مشاوره مدیریت انجمن بر مبنای مدل 7s Mckinsey و بومی سازی آن قادر است بسیاری از معضلات مدیریتی سازمانها را تحلیل، عارضه‌یابی و برای رفع آن برنامه عملیاتی بهبود ارائه نماید.

 مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

برای هر عامل (S) در سازمان متناسب با وضعیت آن سازمان باید چک لیستی تهیه و طراحی شود و براساس آن وضعیت فعلی آن عامل در سازمان ارزیابی گردد، ضمنا برخی از موارد در چک لیست، در ارتباط با سایر عوامل طراحی و بیان می شود. به عنوان مثال آیا کارمندانی که در سازمان مشغول هستند برای اجرایی نمودن استراتژی ها آمادگی لازم را دارند . وضعیت سیستمهای موجود در این خصوص مطلوب است. در زیر در پایان شرح هر عامل برخی از سئوالات مطرح در این چک لیست آورده شده است.

مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران|عارضه یابی سازمان

 مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

علاوه بر فرایند عارضه یابی در این شرکتها، سرفصل خدمات قابل ارائه توسط این دپارتمان عبارتند از:

مشاوره رهبری و مدیریت استراتژیک

مشاوره مدیریت در حوزه فلسفه ها، روشها و ابزار مدیریت

 مشاوره سیستم های مدیریتی

مشاوره مدیریت پروژه و نرم افزار

مشاوره مدیریت در حوزه مدیریت بازاریابی

مشاوره در حوزه مالی

مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسانی

مشاوره در حوزه حقوق تجارت


مطالب مرتبط