مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

مرکز مشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان با اتکاء به ارتباطات موجود خود با سرمایه های انسانی مرتبط در خصوص صنعت مشاوره مدیریت در حوزه ارائه خدمات مشاوره مدیریت، بازیر شاخه های خدماتی همچون مشاوره پروژه ای ، کلینیکی ،پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار ، با حضور اساتید و مدیران عامل محترم فعالیت خود را آغاز نموده است.


مطالب مرتبط