اولین جلسه مصاحبه با دانش پذیران متقاضی شرکت  کننده در دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار  ماهان با رویکرد بازاریابی روز چهارشنبه 24 بهمن 97  ساعت 14:00 الی 19:30 در دفتر مرکز مشاوره مدیریت و کار آفرینی ماهان با حضور شورای آموزش و دیگر اعضا برگزار گردید.                    
دراین جلسه 7 نفر از دانش پذیرانی که مرحله اولیه مشاوره مدیریتو پیش ثبت نام را سپری کرده بودند به صورت مجزا در حضور مدیریت محترم مرکز ، نماینده اساتید ومنتورینگ دوره ، کارشناس آموزش و مشاوره  مدیریت به معرفی خود پرداختند و به پرسش های تخصصی مصاحبه کنندگان پاسخ های لازم و جامع را ارائه نمودند.
درپایان نشست اعضای محترم کمیته آموزش و مشاوره مدیریت در مورد پذیرش هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذ نمودند.
در هفته آتی، جلسات بعدی مصاحبه با دانش پذیران جدید و مورد تائید برگزار می گردد.
با این هدف که شروع یک دوره ی متفاوت با رویکرد هم افزایی کنار دانش پذیران را تجربه نماییم.

 


مطالب مرتبط