سومین جلسه مصاحبه با دانش پذیران متقاضی شرکت کننده در دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار ماهان با رویکرد بازاریابی روز اسفند ماه 97 ساعت ۱۴:۳۰ لغایت 17:30در دفتر مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان به منظور گزینش دانش پذیران با حضور شورای راهبری دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار برگزار گردید.  

دراین جلسه تعدادی ازنفرات توسط شورای راهبری مورد تائید و حایز شرکت در دوره شناخته شدند. 

با آرزوی موفقیت در دوره ای که  در کنار هم با هم افزایی گامهایی موثر در صنعت مشاوره مدیریت برداریم .

 

 


مطالب مرتبط