حضور و هم اندیشی ۱۷۰۰ مدیر عامل ارشد ، رهبران کسب و کار و متخصص حوزه کسب و کار  و صاحبان برندهای مشهور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ به تنهایی نوید بخش تغییرات موثری در فضای کسب و کارها درسال ۱۳۹۸ خواهد بود .