گزارش تدریس  دکتر بیژن خرم در جلسه اول برگزاری دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار با حضور دانش پذیران صنعت مشاوره در مدرسه عالی کسب و کار ماهان.
ابتدا استاد خرم در مورد رویکرد سیستمی با بیان شیوا و دلنشین خود دانشپذیران دوره مشاوران حرفه ای رامیهمان کردند،
استاد  مبحث پرورش نسل آینده مشاوران رویکردی سیستمی را اینطور بیان نمودند که  هر سیستم  و سازمانی ازنظم خاصی پیروی می کند و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند.
نگرش سیستمی دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازمان پی ببریم .
رویکرد سیستمی به ما کمک می کند تا کوتاه مدت و بلند مدت ؛ دور و نزدیک ؛ جزء و کل را همزمان ببینیم لذا ابزاری قوی برای مدیرانی است که می خواهند تصمیمات بهتری بگیرند.

 

استاد معتقد بودند در شرایط دشوار کسب و کار امروز و آینده، حرکت‌های ناهماهنگ، کشتی سازمان را از رسیدن به ساحل زیبای هدف‌ها بازداشته و برای توفیق در شرایط پیچیدهٔ کسب و کار نیاز به روحیه همدلی و همکاری با ایجاد و بسط نگرش سیستمی در تمام اجزاء اجتناب‌ناپذیر است
از دیدگاه پرفسور خرم پارادایم های سیستم های موجود درجهان هستی و سیر تحولات آن بستگی به نوع نگرش به جهان هستی و رویدادهای پیرامون مان دارد که شامل  سه سیستم ، مکانیکی ، بیولوژیکی و حیات اجتماعی است.
 دراخراذعان نمودند : در گردش و تحولات جدید سازمانهای مدیریتی و مشاوره ای خلاقیت و نوآوری اولین مقوله جامع و لازم برای ورود به جهان پسامدرن در راستای هم افزایی می باشد.


مطالب مرتبط