خدا را شاکریم که این افتخار را نصیب ماهان نمود و از همه عزیزان که در کنار هم قرار گرفته ایم ، که باهم افزایی به سبک ماهان این اتفاق میمون و مبارک را درسرزمینمان رقم بزنند‌ سپاسگزاریم،و درسفری وارد شده ایم که درپایان خالق ارزشی جدید در ایران عزیزمان باشیم.