دانش تخصصی و مدیریتی و سازمانی –  دانش فنی و تخصصی در مورد یک صنعت خاص دو دانشی هستند که در واقع ارزش افزوده ی اصلی مشاوران مدیریت برای مشتری محسوب میشوند.

دانش تخصصی مدیریتی و سازمانی : که به مشتری کمک میکند تا مناسبترین راهکارها را درهر موضوع سازمانی توسعه داده و پیاده سازی بکند. 
استراتژی و تحول
 مدیریت منابع انسانی
 بازاریابی و فروش 
 ساختار سازمانی
مدیریت دانش و تجربیات

 دانش فنی و تخصصی در مورد یک صنعت خاص: که به مشتری کمک میکند تا فرصت های احتمالی در دسترس را در هر صنعت تشخیص و استفاده کند.

جمع آوری و ارائه ی "بهترین تجارب" یک صنعت و انتقال آن ها میان صنایع مختلف

ایجاد یک پایگاه داده از انواع روش ها و رویکردهای انجام فعالیت ها (از استراتژی گرفته تا فرآیندهای جزیی موجود در سازمان )

مقایسه فی ما بین ، تکمیل و رفع اشکالات فراگیر موجود در هر یک از آنها ، طراحی بهترین رویکرد ها یا روش انجام کار در مجموعه سازمانهای  موجود در هر صنعت و استانداردسازی آن ها.


مطالب مرتبط