هیچ ثروتی بالاتر از دانایی نیست و نهایت دانایی مشاوره است