اولین جلسه مصاحبه، دومین دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار ماهان روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه  ۹۸ساعت  ۱۵:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ دردفتر مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان به منظور گزینش دانش پذیران دوره مشاوران حرفه ای کسب وکار برگزار گردید.

مشاوره مدیریت|مشاور|متقاضیان دوره

‌دراین جلسه ۸ نفر از دانش پذیرانی که مرحله اولیه مشاوره و پیش ثبت نام را سپری کرده بودند به صورت مجزا در حضور مدیریت محترم مرکز ، کارشناس آموزش و مشاوره به معرفی خود پرداختند و به پرسش های تخصصی مصاحبه کنندگان پاسخ های لازم و جامع را ارائه نمودند.درپایان نشست اعضای محترم کمیته آموزش ومشاوره در مورد پذیرش هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذ نمودند و تنها ۵ نفر از داوطلبین حائز شرکت در دوره شناخته شدند.

با آرزوی توفیق روز افزون داوطلبین محترم درتعالی کسب و کارهای این مرزو بوم.


مطالب مرتبط