این جلسه در راستای تعیین دقیق تر و مشخص تر برای مشکل یا سوال تعریف شده ی اولیه وانتخاب گروه محصول از بین هفت گروه مورد نظر جهت فروش در حداقل ۵۰% از سوپرمارکت های مناطق  مورد نظر تهران به صورتی که به راحتی به فروش برسند.

 مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان


مطالب مرتبط