تصویر متقاضی سومین دوره مشاور حرفه ای

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

اولین جلسه مصاحبه داوطلبین جهت حضور در سومین دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب وکار ماهان باهدف مهارت آموزی ،شناسایی چالش های سازمانی به شیوه نوین و انجام پروژه های واقعی با حضور کارفرمای مجموعه مشاور پذیر ،28 مرداد ماه آغاز شد.

تصویر متقاضی سومین دوره مشاور حرفه ای ماهان

  مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

در این جلسه 10نفر از دانشپذیرانی که مرحله اولیه مشاوره راسپری کرده بودند به صورت مجزا در حضور شورای آموزش به معرفی خود و هدف خود از انتخاب دوره مشاور حرفه ای ماهان پرداختند و به پرسش های تخصصی مصاحبه کنند گان پاسخ لازم و جامع را ارائه نمودند.

تصویر متقاضی سومین دوره مشاور حرفه ای ماهان

  مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان 

در پایان نشست اعضای محترم شورای آموزش درمورد هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذنموده و تنها 5 نفر حائز شرکت در دوره شناخته شدند.

امیدداریم همسفران عزیز این دوره بتوانند در کنار اساتید محترم ومشاوران عالی مرکز مشاوره مدیریت ماهان باهم افزایی و انتقال تجارب کاری خود قدمی موثر در تعالی کسب وکار این مرز و بوم بردارند.


مطالب مرتبط