جلسه مشاوره مدیریتی با حضور مدیر محترم روابط عمومی هلدینگ معظم گلرنگ و مدیران ارشد هلدینگ ماهان

در این دیدار هردو مجموعه ، برای توسعه همکاری های فیمابین اعلام آمادگی کردند.‌

تصویر جلسه مشاوره مدیریتی باشرکت گلرنگ

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

هدف از برگزاری جلسه مشاوره ، توسعه و فعالیت درراستای حوزه مشاوره مدیریتی سازمانها و شبکه ای گسترده از مشاوران مدیریتی در جهت انجام پروژه های مشاوره ای بصورت درون سازمانی و برون سپاری ، افزایش مهارت های آموزشی ، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه در جهت توسعه کسب وکارها بود. ‌

تصویر جلسه مشاوره مدیریتی باشرکت گلرنگ

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

خوشبختانه تعامل میان این دو مجموعه، از جمله تعاملات لذتبخش و رضایتبخشی بود ؛

که امید داریم همه باهم با یک همکاری عاشقانه و خالصانه توسط مشاوران در حوزه مشاوره مدیریتی به  کارآفرینان و ارزش آفرینان خدمت کنیم .

کسب اطلاعات بیشترارسال ۶۰ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳


مطالب مرتبط