سرفصل­ های نوشتار

مفهوم شایستگی در مشاوره مدیریت

 مدیریت مبتنی بر شایستگی

ابعاد شایستگی مشاوران مدیریت

تعاریف اجزای منش در مشاوره مدیریت

حرف اول

واژه شایستگی از کلمه لاتین  COMPETENCE  گرفته شده  و به معنای مناسب بودن است.

 تصویر شایستگی مشاوره مدیریت

 مرکز مشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان

فرهنگ آکسفورد شایستگی را به عنوان قدرت ، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظیفه تعریف میکند.

کنسرسیوم طرح های شایستگی در مشاوره مدیریت  : شایستگی عبارت است از دانش ، مهارت و توانایی و سایر خصوصیات مرتبط (نگرش ، رفتار، توانایی های فیزیکی)خاص ،قابل شناسایی، قابل اندازه گیری

شایستگی در مشاوره مدیریت باید: بطور موثرو کاربردی قابل تعریف باشد و از طریق رفتارهای قابل مشاهده مشاوران، اندازه گیری شود.

جنبه های فردی مشاوران مدیریت مثل دانش، مهارت و توانایی را بیشتر از جنبه های شغلی مانند وظایف و الزامات شغل آشکار سازد.

مشاوران مدیریت بایدعملکرد درست از عملکرد نادرست تفکیک کند و با اهداف و نتایج سازمانی پیوند داشته باشد.

مدیریت مبتنی بر شایستگی:

شناسایی شایستگی هایی که در همه حوزه های فعالیت سازمانی کارکنان با عملکرد بالاتر را از کارکنان با عملکرد متوسط  متمایز کرده و این چارچوب را بعنوان مبنایی برای کارمندیابی ، انتخاب، کارورزی پرورش ، اعطای پاداش و یا بر جنبه های مدیریت کارکنان بکار می گیرد.

مدیریت مبتنی بر شایستگی : تاکید بر نهاده ها شامل خصیصه های رفتاری کارکنان

مدیریت سنتی: تاکید بر ستاده ها و عملکرد شخصی

 

 

ابعاد شایستگی مشاوران مدیریت

منش مشاوران مدیریت : مجموعه ارزش ها ، باورها، اعتقادات و نگرشهای فرد مشاور وصفات روحی و روانی  و روانشناختی که منجر می شود به شکل گیری عادات رفتاری خاص در وجود مشاور و این عادات رفتاری کلیتی را در ظاهر مشاورمدیریت به نمایش می گذارد. که این کلیت را در افواه عمومی و یا روانشناسی شخصیت می نامند. پس به عبارت دیگر منش مشاور مدیریت عبارت است از پایگاه درونی " شخصیت" و شخصیت عبارت است از تحلیل بیرونی" منش"

تصویر شایستگی در مشاوره مدیریت

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

مهارت مشاوران  مدیریت: بکارگیری بخش کوچکی از معارف در عمل با سرعت و دقت مطلوب را مهارت می گویند.

معارف مشاوران مدیریت : مجموعه دانستنی هایی که باعث میشود یک نفر در یک شغل موفق باشد.

 

تعاریف اجزای منش در مشاوره مدیریت:

باورها: مجموعه پذیرش های بلاتردید و بلاشک وبلاسوال افراد

اعتقاد: مجموعه باورهای نظام مند و سیستمی شده

نگرش و جهان بینی: عبارت است از کلی ترین قضاوتی که درباره دنیای بیرون میکنیم و بر مبنای آن اموررا به دودسته ارزشمند و غیر ارزشمند تقسیم می کنیم.

تصویر شایستگی در مشاوره مدیریت

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

اشتیاق: سیستم تولید انرژی از درون جهت دستیابی به امور ارزشمند

انگیزش : فرآیند دستیابی به امور ارزشمند که از یک نیاز و محرومیت درونی شروع شده و به یک هدف خارجی( امرارزشمند یا مطلوبیت) ختم میشود.

روحیه : فرآیند دستیابی به امورارزشمند که از یک هدف یا امر ارزشمند بیرونی شروع شده و به آن امر ارزشمند ختم می شود. آدم با روحیه کسی است که علی رغم شرایط  نامطلوب ، منظور دستیابی به آرمان ها و اهداف تلاش می کند.

تمایلات: نظام روح و لذت انسان

صفات:ویژگی های پایدارشده و تثبیت شده هر انسان را صفت می گویند. صفات منجر به رفتارهای عادی می شود.

 


مطالب مرتبط