مدل، مدلسازی و مدل ذهنی مفاهیمی است که درک دانش مشاوره مدیریت بدون درک عمیق و مناسب آنها امکان‌پذیر نیست.مدل ذهنی (mental model) درواقع توضیح دهنده ی روند فکری و درک فرد، از رویدادها است.مدل ذهنی، ارائه دهنده ی جهان اطراف مشاور، در ارتباط با جزئیات آن، چگونگی کارکرد آنها و پیامدهای تصمیم فرد،نسبت به دنیای بیرون است و نشان میدهد فردچطور مشکلات را تحلیل کرده و کارها را انجام میدهد‌. ‌ ‌

بیشترین تحقیقات در زمینه ی اجرای پروژه مشاوره مدیریت بر دانش مدیریت پروژه متمرکزند و به فرآیندها، سیستم‌ها، ابزارها و مهارت فنی مربوطند. این عناصر اساسا برای موفقیت پروژه مشاوره مدیریت اهمیت دارد. ‌

تحقیقات شرکت مکنزی چهار جزء از یک مدل ذهنی متمایز را شناسایی کرده است که به تعیین نتیجه یک پروژه بسیار بزرگ کمک می‌کند.

 

منبع : مکنزی


مطالب مرتبط