مأموریت مشاور استراتژی این است که در تصمیماتی که عمیقاً روی سرنوشت سازمان تأثیرگذار است، سرعت و دقت را افزایش دهد.

جایگاه مشاور استراتژی :

ازمنظر تحول مشاور استراتژی باید سه کار را انجام دهد:‌ ‌

‌به سازمان کمک کند تا از وضع موجود دل بکند .

به سازمان کمک کند که به وضع مطلوب دل ببندد. ‌ ‌

امید به تغییر و باور به تغییر را در مدیران سازمان و سایر کارمندان ایجاد کند و آن­ها را به این اطمینان برساند که می‌توانند به آن وضع مطلوب دست پیدا کنند. ‌ ‌

‌‌ سازمان باید از وضع موجود اذیت شده باشد و از وضع موجود احساس بدی داشته باشد تا بتواند تغییر کند و این احساس را مشاور باید در سازمان ایجاد کند

مشاوره استراتژی باید در لایه‌های زیرین سازمان نفوذ کند، فرصت‌ها را به درستی شناسایی کند و به سازمان کمک کند به وضع موجود دل ببندد. ‌


مطالب مرتبط