کیس استادی case study یا مطالعه ی موردی، یک فرصت برای توسعه مهارت های تحلیلی و حل مساله فراهم می آورد و همچنین اجازه می دهد تادانشپذیران از دانش و مهارت های جدید خود در حل مسائل چالشی بصورت کاربردی  استفاده کنندو همچنین تکنیک یا نمودار استخوان ماهی (Fish bone Diagram)به نام های متعددی شناخته شده است از قبیل نمودار ایشیکاوا، نمودار علت و معلولی، استخوان ماهی، اسکلت ماهی و چند نام دیگر . این تکنیک توسط پرفسور ایشیکاوای ژاپنی از دانشگاه توکیو ابداع و طراحی شده و به مرور جایگاه خاصی در بین مدیران و اهالی تفکر پیدا کرده است.

تصویر کیس استادی براساس مدل عارضه یابی

‌ ‌مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

نحوه استفاده از روش استخوان ماهی

روش انجام این تکنیک بسیار ساده است که می تواند در یک یا بیش از یک نشست به شکل گروهی یا فردی انجام شود ولی پیشنهاد می شود که این روش به صورت گروهی صورت گیرد و با بهره گیری از طوفان ذهنی تمامی شاخه ها و اجزای مسئله مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.‌

مزایای کیس استادی چیست؟ ‌

‌ شما یاد می گیرید تا در مورد یک مسئله چالشی و تخصصی تمرکز کنید، فکر کنید و دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

‌ اعتماد به نفس لازم را برای اظهار نظر و اعلام موجویت خود پیدا کرده یا آن را افزایش می دهید.

وقتی که با دیگران بحت می کنید یاد می گیرید که الزاما همه دیدگاه ها همسوی شما نیست و باید احتلاف نظر را پذیرفت.... ‌

 

‌ ‌مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

یکی از مهترین فایده ها کلاس کیس استادی ایجاد توانمندی و افزایش مهارت تصمیم گیری می باشد که اعتقاد برخی از صاحب نظران مدیریت، مهارت تصمیم گیری هسته مرکزی مدیریت است. 


مطالب مرتبط