ادامه گزینش داوطلبین سومین دوره پرورش مشاورحرفه ای کسب وکار ماهان باهدف اخذ دانش و مهارت برای دریافت خدمات مشاوره ای ، انجام پروژه های واقعی با حضور کارفرمای مجموعه مشاور پذیر ، هفدهم  شهریور ماه ۹۸صورت پذیرفت. ‌

تصویر داوطلبین سومین دوره مشاور حرفه ای

‌مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

 در این جلسه ۹ نفر از داوطلبینی که مرحله اولیه مشاوره راسپری کرده بودند ، به صورت مجزا در حضور شورای آموزش به معرفی خود پرداختند و به پرسش های تخصصی مصاحبه کنند گان پاسخ لازم و جامع را ارائه نمودند.

‌ ‌ ‌

در پایان نشست اعضای محترم شورای آموزش درمورد هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذنموده و تنها ۵ نفر حائز شرکت در دوره شناخته شدند.

تصویر داوطلبین سومین دوره مشاور حرفه ایتصویر داوطلبین سومین دوره مشاور حرفه ای

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

به امید موفقیت در دوره ای که در کنار هم با هم افزایی گامهایی موثر در صنعت مشاوره برداریم‌. ‌


مطالب مرتبط