مهمترین اهداف مشاوران مدیریت: ‌

‌‌ ‌ بلاک ،اهدافی را برای مشاوران مدیریت (کسانی که به سازمانها برای اجرای تغییر کمک می کنند) برشمرده است.

این اهداف به ویژه درباره مشاوران سازمانی صدق می کند.

 تصویر مشاوره مشارکت|مرکزمشاوره مدیریت ماهان

 

مرکز مشاوره مدیریت و کارافرینی ماهان

اهدافی که بلاک به آن اشاره می کند عبارت است : ‌ ‌

‌‌ با مشاوره پذیر رابطه ای مبتنی بر همکاری برقرار کنید. ‌

‌‌ ‌ شما در نقش مشاور باید به گونه ای با مشاور گیرنده کار کنید که گویی باهم در یک تیم همکاری میکنید.این شیوه با روش مشاورانی که بعنوان "خبره " وارد سازمان میشوند و به  مدیران سازمانها دقیقا میگویند چه کاری را چه کسی انجام دهد بسیار متفاوت است.

‌‌

وقتی به مشاورپذیر خود مشاوره مدیریت میدهید میتوانید مطمین شوید که پیشنهادهای کاربردی ارائه میدهید این پیشنهادها را پذیرفته و اجرا می کند و تغییرهای مدنظر صورت میگیرد.

‌ ‌‌● به مشاور پذیر  توانمندی حل مسئله بدهید.

مشاور مدیریت باید طوری مسائل را حل کند که مشاورپذیر  بتواند دفعه بعد خودش آنها را حل کند.بنابراین باید پروژه مشاوره مدیریت رابه گونه ای پیش برد که یادگیری مشاور پذیر نیز مدنظر قرار گیرد. یعنی  باید بداند چه اتفاقی افتاده و چرا. ‌‌

 تصویر مشاوره مشارکت|مشاوره مدیریت ماهان

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

مشاوره مدیریت به شیوه مشارکتی وتوسعه سازمان

در سالهای اخیر اطلاعات بسیاری درباره مشاوره مدیریت با هدف انجام تغیبرهای عمده در سازمان آموخته اید.این مساله اصلا عجیب نیست که به نظر مدیران ،  خبرگانی در  زمینه مشاوره مدیریت هستند که با معاینه سازمان ها میتوانند مساله سازمان را به دقت تشخیص داده و آن را درمان کنند

درگیرشدن مشاورگیرنده در فرایند مشاوره باعث ایجاد انگیزه و یادگیری لازم برای تغییر موفق سازمان می شود

احتمال ایجاد چنین تعهدی وقتی بیشتر است که مشاور سبک مشارکتی را اختیار کند.

مشاوره مدیریت به شیوه مشارکتی:

مشاور باید تا جایی که امکان دارد در جنبه های مختلف پروژه ، کارفرما را دخیل کند.

رویکرد مشارکتی بهتر میتواند مسایل را کشف و حل کند.

معمولا سازمانها اطلاعات ودانش لازم را برای مواجهه با مسائل را دارند اما از نبود قدرت درک و تشخیص مسائل رنج میبرند.

مشاور آگاه، مشاوره را به مثابه سفری برای کشف و یادگیری نگاه میکند.

مشاور باید در این سفر خدمات متنوعی شامل:

تخصص و دانش

سوالهای قدرتمند و چالشی

پشتیبانی حل مسئله و مطالب آموزشی مناسب را به مشتری ارائه دهد.

مشاورر گیرنده باید برای ایجاد تغییر اقدام کند و هم زمان یاد بگیرد.

از آنجا که ماهیت رویکرد مشارکتی،گروهی است ، نظرهای متنوعی در آن شنیده میشود. تنوع نظرها از ارزش ها ،دیدگاه ها ، تخصص ها و  پیش فرض های مختلف افراد ناشی میشود.این گوناگونی نیز یکی از منابع عظیم یادگیری است. زیرا به اعضای گروه کمک میکند تا مسئله را از ابعاد مختلف بررسی و حل کند.

در تمام مراحل مشاوره مشارکتی ، لازم است مشاور و مشاور گیرنده بطور مداوم درباره اقدام ها و یافته ها در پروژه گفتگو کند. این فرآیند براین اصل استوار است که مشاورگیرنده باید نسبت به مسئله احساس مالکیت و تعهد فراوانی داشته باشد. این احساس باید در کل دوره تغییر و یادگیری با مشارکت پروژه همراه شود درغیراینصورت تغییر و یادگیری اتفاق نخواهد افتاد.


مطالب مرتبط