شخصیت شناسی در مشاوره مدیریت

‌‌درسومین دوره مشاورحرفه ای کسب وکارماهان با مبحث شخصیت شناسی در مشاوره مدیریت در خدمت دوستان و بزرگواران بودیم.

با این هدف که دانشپذیران محترم مدل رفتاری خویش را شناخته و مدل ارتباطی خود را بامدل ارتباطی مدیران سازمان تطبیق داده و درنهایت میبایست ارتباط موثر با سایرین برقرار نمایند.

شخصیت شناسی درمشاوره مدیریت

 مرکزمشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان

اگر مشاوران مدیریت مدل های ارتباطی دیگران را بشناسند ، می توانند درجه لحن ، صدا ، شیوه و سرعت کلمات و زبان بدن خود را با مدل رفتاری مدیران سازمان و افراد ذی نفع تطبیق دهند. ‌

‌ ‌‌نتیجه این عمل داشتن درگاه باز برای ارتباط برقرار کردن و رابطه ای با تنش کمتر در سازمان مشاور گیرنده میباشد. ‌ ‌

‌‌ شناخت ساختار رسمی و غیر رسمی در سازمان ها برای مشاوران مدیریت حائز اهمیت است بالطبع بررسی شخصیت مدیران و کارفرمایان نیازمند مهارت فراوانی است .

که در دوره مشاورحرفه ای کسب وکار ماهان توسط اساتید محترم و مشاوران عالی مرکز مشاوره مدیریت در جهت اخذ مهارت ودانش برای دریافت خدمات مشاوره مدیریتی تجاربی مثبت اخذ خواهید کرد. ‌


مطالب مرتبط