باافتخار پایان ارائه پروژه مشاورمدیریت در حوزه  صنایع غذایی ‌

 

تیم محترم مشاوران در ارائه جلسه نهایی پروژه مشاوره مدیریت ، ابتدا مسئله کلاینت محترم(صنایع غذایی طلوع سلامتی) ، را تعریف نمودند. ‌

‌‌ در ادامه، مدل سالومون را معرفی و همخوان با پروژه ، فازهای برنامه ریزی شده را ارائه و در نهایت گزارش تحقیقات صورت گرفته را توضیح دادند.

 

‌‌تیم مشاوران هرکدام بخشی از نتایج و پیشنهادات حاصل از پروژه صنایع غذایی طلوع سلامتی رابیان نمودند، که برگرفته شده از یادگیری ها،  روشها و فعالیتهای

انجام شده پروژه مشاورمدیریت صنایع غذایی بود.‌ ‌

 

‌‌ ‌🔴مشاوران این تیم در راستای ارتباط با مسیری که  در جهت پیشبرد اهداف پروژه طی کرده بودند ، یک موشن گرافیک برای حضار به نمایش گذاشت .

‌‌ 🔴با آرزوی موفقیت برای تمامی مشاوران در حوزه کسب و کار


مطالب مرتبط