با افتخار پایان ارائه پروژه  مشاورمدیریت در حوزه رسانه

تیم محترم مشاوران در ارائه جلسه نهایی پروژه مشاوره مدیریت ،  ابتدا به چرایی وچیستی پروژه شبکه تعاملی کسب وکار پرداختند.

در این پروژه یک مدل منحصر به ‌فرد را انتخاب کرده و فعالیتهای خود را تحت عنوان تحلیل ها و نتایج تحقیقات و مطالعات عنوان نمودند،بطوریکه ریسک های پروژه را به عنوان مهمترین بخش پروژه واشکافی و تحلیل بیان نمودند.

درمراحل پایانی لیستی از پیشنهادات خود را در اختیار تیم داوران و مشاوران قراردادند.

درآخرین مرحله از ارائه نهایی پروژه خود ، مدل اختصاصی ویژه کارفرما را جهت انجام در فاز دوم پیشنهاد ومعرفی کردند.

درانتهای جلسه بیان نمودند ، با راه اندازی این شبکه اجتماعی تعامل محور تحولی عظیم در موضوع اشتغال و ارتباطات بین کاربران  اتفاق خواهد افتاد.

‌‌‌ با آرزوی موفقیت برای مشاورانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدن.


مطالب مرتبط