با افتخار پایان ارائه پروژه مشاورمدیریت در حوزه حمل خرده بار ‌‌

‌‌ تیم محترم مشاوران در انجام پروژه مشاورمدیریت یک مدل معتبر را به عنوان الگو قرار داده و در همین راستا تحقیقات و بررسی های خود را آغاز کردند.درجلسه نهایی، طرح امکان سنجی مالی پروژه حمل خرده بار را ارائه نمودند ، بطوریکه طی انجام  پروژه تحلیل های مالی و فرآیندهای حمل خرده بار توسط تیم مشاوران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت وتدوین گردید. ‌

‌‌با ارزوی موفقیت برای تمامی مشاوران، که در این سفر قدمی به اهدافشان نزدیکتر شدن

 

 


مطالب مرتبط