کارفرمای رسمی کیست؟

 همان فرد یاگروهی است که شمارا استخدام کرده (اگر شما مشاور بیرونی هستید)یا کار را به شما واگذارکرده است.(اگر مشاور درونی هستید).معمولا پیش از ورود به سازمان با این فرد مصاحبه کرده اید.این فرد معمولا جایگاه و قدرت تصمیم گیری درباره پروژه و تامین منابع آن را دارد.اوست که موفقیت پروژه را تعربف می کند.

در سازمانهای کوچک و متوسط معمولا کارفرمای رسمی مدیر عامل است.درسازمان های بزرگتر مدیران میانی نیز میتوانند کارفرمای رسمی باشند.

اولویت مشاور مدیریت: باید مطمئن باشید که کارفرمای رسمی از وضعیت پروژه مطلع است و آن را تایید می کند.

 

کارفرمای مستقیم کیست؟

کارفرمای مستقیم فرد یاگروهی است که در کل پروژه بخشی از آن بیشترتعاملات مشاوربه طور مستقیم ومستمربا او اتفاق می افتد.ممکن است در مقاطع مختلف پروژه و بسته به اولویت ها، تمرکز یا فازبندی پروژه این افراد تغییر کنند.

می توانند رئیس هیئت مدیره ،خود هیئت مدیره،مدیرعامل ،مدیران میانی ،تیم پروژه، مدیر امور مالی،... باشد.

اولویت مشاور مدیریتایجاد همکاری قوی با کارفرمای مستقیم ، همیشه اولویت جاری مشاورمدیریت است.باید همواره در استفاده از مهارت های ارتباطی و بین فردی مناسب در رابطه با این نوع کارفرما دقت به خرج داد.

 

کارفرمای غیرمستقیم: این نوع کارفرما بطور مستقیم از کارشما در سازمان تاثیر میپذیرد.

هرفردی در سازمان اعم از هئت مدیره،مدیرعامل یا دیگر کارکنان و حتی افرادی از بیرون سازمان مثل مشتریان،سرمایه گذاران، رهبران و...

 اولویت مشاور مدیریت: لازم است این افراد یا تغییر ها موافق باشندیالااقل آن را نفی نکنند.این نوع از کارفرما در تحلیل ها اهمیت بالایی دارد وعلاوه بر آن در بسیاری از نمونه ها تغییر ارتباط مستقیم با کار این افراد دارد.


مطالب مرتبط