در ادامه مقاله مسئولیت اجتماعی 1 به موضوعات تکمیلی در این خصوص میپردازیم.

داﻣﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ

 1. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در رﻫﺒﺮی و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ:

  ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ و روﻳﻪﻫﺎ، ﮐﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻘﺮرات و آﻳﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

 2. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ:

  ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﻳﺮی.

 3. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر:

  اﻳﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﺗﺒﻌﯿﺾ.

 4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ:

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در اﻧﺮژی، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺒﺰ.

 5. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪو ﮐﺸﻮر:

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﻤﻚﻫﺎیﺧﯿﺮﻳﻪ و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻳﻨﮓ.

 

انواع مسئولیت اجتماعی شرکتی

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﺸﺎن ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتند از:

1. ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ: ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻧﺪازه، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

2. ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ: ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﺪای ﭘﻮل، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

3. ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر اﺧﻼﻗﯽ: ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

4. ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ: ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.

 

شاخص های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺳﺎل ۹۰۰۲ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺮای آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 • ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی: ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 • ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرت: اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و واﺿﺢ.
 • ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر: ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار و ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ (ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن) را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

 

هرم مسئولیت اجتماعی کارول

دﻛﺘﺮ ﻛﺎرول ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ، در ﺳﺎل 1991 اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮد؛ اﯾﻦ ﻫﺮم درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﺶ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ، ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ زﻋﻢ  ﮐﺎرول اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻧﻈﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارﻧﺪ، ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﻳﯿﻦﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ آن اﺳﺖ.

 

نمونه های موفق از مسئولیت اجتماعی شرکتی در دنیا

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام ﭘﺎﺳﺦ داده و آن را ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻬﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﯿﺰ از راهﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﻚﻫﺎی ﺧﯿﺮﻳﻪ و ﮐﻤﻚﻫﺎی اﻫﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎری و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و زﻳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو، ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

ﺷﺮﮐﺖ Sekem، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ارﮔﺎﻧﯿﻚ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1977 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، داروﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ، ﻋﺴﻞ، ﻣﯿﻮه، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ارﮔﺎﻧﯿﻚ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ و اﺣﯿﺎی زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﻚ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ارﮔﺎﻧﯿﻚ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی

ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.

ﺷﺮﮐﺖ Sekem اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺮﺳﻮﻣﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻮدآوری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان آرﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﻮد، ﻋﺎﻳﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮدهﭘﺎ در ﺷﺒﮑﻪاش، ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﮐﻠﯿﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺳﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ، درآﻣﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل 2006 ﺗﺎ 2010 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﺷﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺎﻟﯽ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دو را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.

 

اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺶآﻣﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮﻣﯽدارد.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

- ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس در ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﻳﯽ.

- ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺶآﻣﻮزان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا، ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، ورزش و ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ

- ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮕﺎوران ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر، رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد.

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎرﺑﮑﺲ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺒﺎرت است از:

 • ﺟﺎﻣﻌﻪ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ و در آﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ / ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ در ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ 0.05$ ﺗﺎ 0.15$ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖو ﺣﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲراﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﻼﻗﯽ: ﺣﻮزه دوم ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه، ﭼﺎی، ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻛﺸﺎورزان و ﺗﺄﻣﯿﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻣﺰارع و ﺗﻮﻟﯿﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺎص از رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ از ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﯾﻦ ﮐﺎر، آنﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪای از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازمان های بین المللی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮد THE TRIPLE BOTTOM LIN E (TBL) مدون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺑﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در اﺻﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاهﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﺎﻣﻊ از اﻫﺪاف ﮐﺎری ورای ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

 

دپارتمان پژوهش

مدرسه کسب و کار ماهان


مطالب مرتبط