نتایج جستجوی عبارت : مشاوران مدیریت

انواع مشاوران مدیریت

جلسه آنلاین معارفه پروژه جهارمین دوره مشاوره مدیریت ماهان

ترویج فرهنگ، اصالت، شایستگی مشاوران مدیریت

مسئولیت پذیری در حرفه مشاوره

حضور مدیر محترم روابط عمومی هلدینگ معظم گلرنگ

رضا جوشن مشاور عالی مرکز

جشن آغاز دومین دوره مشاوران مدیریت ماهان

سید محمد رضا حسینیان

دکتر وحید ناصحی فر

دکتر عبدالحمید ابراهیمی