نتایج جستجوی عبارت : مشاوره مدیریت

حضور پروفسور بیژن خرم

ارزایابی تیمهای پروژه صنایع غذایی

مبحث عارضه یابی در مشاوره مدیریت

آغاز سومین دوره مشاور حرفه ای

مشاوره مدیریت به شیوه مشارکتی وتوسعه سازمان

شخصیت شناسی در مشاوره مدیریت

پایان ارائه پروژه صنابع غذایی

پایان ارائه پروژه رسانه

پایان ارائه پروژه حمل ونقل

مدل ذهنی و کاربرد آن در مشاوره مدیریت