نتایج جستجوی عبارت : مشاوره مدیریت

دکتر رضا جوشن

سید محمد رضا حسینیان

دکتر وحید ناصحی فر

دکتر عبدالحمید ابراهیمی

مهندس مسیح کریمیان

مهندس کیارش اورنگ

فراخوان دومین دوره مشاوره مدیریت

پیشبرد پروژه صنایع مواد غذایی

پیاده سازی تکنیکهای عارضه یابی

جلسه مصاحبه دومین دوره مشاوران