نتایج جستجوی عبارت : مشاوره مدیریت

چهارمین نشست مصاحبه با رهجویان

دوره مشاوره مدیریت

دوره پرورش مشاوران حرفه ای

سومین نشست مصاحبه با رهجویان

برگزاری دومین نشست مصاحبه

برگزاری اولین نشست مصاحبه

حضورجناب پرفسور بیژن خرم درمرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

پیام برادران سیاری

پروفسور بیژن خرم

پرفسور بیژن خرم