نتایج جستجوی عبارت : مشاور مدیریت کسب و کار

جلسه نهایی مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

پنجمین گردهمایی مدیران عامل و رهبران کسب و کار

پنجمین نشست سالانه مدیران عامل و صاحبان کسب و کار

چهارمین نشست مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

سومین نشست مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

برگزاری دومین نشست مصاحبه با داوطلبین دوره مشاوران حرفه ای کسب وکار