نتایج جستجوی عبارت : پرورش مشاور

جلسه مصاحبه داوطلبین سومین دوره

صابر نامور

جناب آقای محمد حسن ارمی

جناب آقای حامد یزدی

ارزایابی اولیه تیم سازی مشاوران

فراخوان دومین دوره مشاوره مدیریت

جلسه نهایی مصاحبه با رهجویان

پنجمین گردهمایی مدیران عامل

دوره مشاوره مدیریت

سومین نشست مصاحبه با رهجویان

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین